Шановний абітурієнте!

Зроби правильний вибір, забезпеч своє успішне майбутнє вже сьогодні.
Факультет будівництва та транспорту і кафедра експлуатації та ремонту машин відкриті для Вас.

Кафедра експлуатації та ремонту машин проводить підготовку за спеціальностями:

132 – «Матеріалознавство»
Сертифікати ЗНО (бюджет та контракт):

- українська мова;
- математика;
- історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.


208 – «Агроінженерія» (Технічний сервіс)
Сертифікати ЗНО (бюджет та контракт):
- українська мова;
- математика;
- історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.


274 – «Автомобільний транспорт»
Сертифікати ЗНО (бюджет та контракт):
- українська мова;
- математика;
- фізика або іноземна мова.


275 – «Транспортні технології»
Сертифікати ЗНО (бюджет та контракт):

- українська мова;
- математика;
- фізика або іноземна мова.

Реєстрація електронних кабінетів вступників,
завантаження необхідних документів
з 01 липня 2021
Початок прийому заяв та документів14 липня 2021
Закінчення прийому заяв та документів від осіб,
які вступають за результатами ЗНО
о 18.00 23 липня 2021 року

Не зволікай! Обирай професії майбутнього.

Відповідальний за зв’язок з абітурієнтами: Осін Руслан Анатолійович (тел.: 050 747-72-20)

e-mail: gmakhnu@i.ua – пошта кафедри.

Кафедра експлуатації та ремонту машин запрошує на навчання за скороченою формою на базі диплому молодшого спеціаліста за спеціальностями:

- 132 – «Матеріалознавство»;

- 208 – «Агроінженерія» (Технічний сервіс);

- 274 – «Автомобільний транспорт»;

- 275 – «Транспортні технології».

Кафедра проводить підготовку фахівців за освітнім ступенем бакалавр (132 «Матеріалознавство», 208 «Агроінженерія» (Технічний сервіс), 274 «Автомобільний транспорт» та 275 «Транспортні технології» на денній та заочній формах навчання за державним замовленням та на контрактній основі. Випускники коледжів профільних та споріднених спеціальностей продовжують навчання з другого курсу за скороченою формою.


Умови вступу

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань у формі:

на місця державного замовлення:
- ЗНО з української мови;
- ЗНО з математики;
- фахового випробування.

за кошти фізичних або юридичних осіб:
- ЗНО з української мови;
- ЗНО з математики або історії України, або іноземної мови, або біології, або географії, або фізики, або хімії;
- фахового випробування.


У 2021 році приймаються сертифікати ЗНО 2018-2021 років.

Терміни подачі документів:

Початок прийому заяв та документів14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів23 липня 2021 року
Строки проведення фахових
вступних випробувань
24.07-30.07.2021 року

Терміни зарахування:

за державним замовленням04 серпня 2021 року
за кошти фізичних та юридичних осіб30 вересня 2021 року


У процесі навчання за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» здобувачі освіти здобувають поглиблені теоретичні знання і практичні навички з:
- оволодіння базовими знаннями сучасного рівня в питаннях інженерії структури та властивостей металів, сплавів, композицій та функціональних покриттів;
- використання сучасних комп’ютерних технологій для аналізу структури, моделювання впливів та автоматизації промислових процесів;
- вивчення сучасного наноматеріалознавства, що є базовим для новітніх технологій;
- знання та практичні навички по створенню нових матеріалів на макро-, мікро- та нанорівнях та дослідженню їх фундаментальних властивостей.

Особливості підготовки спеціалістів: здобувачі освіти поєднують фундаментальну підготовку і спеціальні знання в галузі матеріалознавства, новітніх мікро- і нанокристалічних матеріалів, фізики міцності, пластичності і руйнування матеріалів, моделювання та оптимізації технологічних процесів відновлення та зміцнення, комп’ютерного конструювання матеріалів, процесів, що відбуваються в речовинах під дією теплової, деформаційної, плазмової, лазерної, електронно-променевої, іонної обробок, іонізуючих випромінювань, магнітного поля, високого тиску і ін., це допоможе майбутнім випускникам знайти цікаву роботу.


У процесі навчання за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (Технічний сервіс) здобувачі освіти здобувають поглиблені теоретичні знання і практичні навички з:
- основ конструювання машин та обладнання агропромислового комплексу (АПК);
- будови вузлів та двигунів машинно-тракторного парку, машиновикористання, ремонту та сервісного обслуговування машин та обладнання АПК;
- технології виробництва продукції АПК.

Особливості підготовки спеціалістів: здобувачі освіти отримають поглиблені знання щодо проектування, експлуатації та сервісу сільськогосподарської техніки а також набудуть навичок самостійного вирішення науково-технічних і практичних завдань з агроінженерії. Здобувачі набувають знань та навичок у тісній співпраці з провідними аграрними підприємствами та виробниками сучасної аграрної техніки. Проходження практики на підприємствах галузі дозволяє сформувати високі професійні та ділові якості. Безпосередній зв’язок з виробництвом сприяє опануванню сучасних тенденцій в агропромисловому комплексі таких як точне землеробство, використання спеціалізованого програмного забезпечення, ремонт та сервісне обслуговування сільськогосподарської техніки.


У процесі навчання за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» здобувачі освіти здобувають поглиблені теоретичні знання і практичні навички, які забезпечують здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері експлуатації та сервісу автомобільного транспорту із застосуванням сучасних теорій та методів технічних наук, економіки та управління.
Набуті фахові компетентності дозволять реалізувати:
- розв’язання задач щодо підвищення ефективності функціонування об’єктів автомобільного транспорту на основі аналізу і порівняння альтернативних варіантів із урахуванням цілей та обмежень, питань забезпечення якості, а також технічних, економічних, законодавчих та інших аспектів;
- провадження професійної діяльності на основі нормативно-правових та законодавчих актів України, міжнародних нормативних документів, Правил технічної експлуатації автомобільного транспорту України;
- розробку та впровадження технологічних процесів, технологічного устаткування і технологічного оснащення, засобів автоматизації та механізації під час експлуатації, при ремонті та обслуговуванні об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів;
- участь у розробці та реалізації інженерних та/або виробничих проектів у сфері автомобільного транспорту, визначенні тривалості та послідовності робіт, потреб у ресурсах, прогнозуванні наслідків реалізації проектів;
- аналіз техніко-експлуатаційних та техніко-економічних показників автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів;
- здійснення адміністративного діловодства та управління якістю, організації дії системи звітності та обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) роботи об’єктів та систем автомобільного транспорту тощо.


У процесі навчання за спеціальністю 275 «Транспортні технології» здобувачі освіти здобувають поглиблені теоретичні знання і практичні навички з:

Особливості навчального процесу.
Аудиторний фонд кафедри складається з 5 спеціалізованих лабораторій і 8 лекційних аудиторій. Аудиторії кафедри оснащені сучасним комп’ютерним та проекційним мультимедійним обладнанням. Локальна комп’ютерна мережа кафедри підключена високошвидкісним оптоволоконним каналом до мережі Internet. На всій території кафедри функціонує зона WiFi.
Науково-педагогічний персонал кафедри багато уваги приділяє науково-дослідній роботі здобувачів освіти, які активно беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах. Вони є авторами або співавторами декілька сотень наукових праць та патентів України, декілька десятків підручників, монографій. На кафедрі працює чотири доктори і чотирнадцять кандидатів наук. Значна частина магістерських робіт після доопрацювання рекомендується державними екзаменаційними комісіями до впровадження у виробництво.

Набір до магістратури здійснюється за спеціальностями:

- 132 – «Матеріалознавство»;

- 208 – «Агроінженерія» (Спеціалізація «Технічний сервіс сільськогосподарської техніки»);

- 274 – «Автомобільний транспорт»;

- 275 – «Транспортні технології».

Кафедра проводить підготовку фахівців за освітнім ступенем магістр (132 «Матеріалознавство», 208 «Агроінженерія» (Спеціалізація «Технічний сервіс сільськогосподарської техніки»), 274 «Автомобільний транспорт» та 275 «Транспортні технології» на денній та заочній формах навчання за державним замовленням та на контрактній основі.

Умови вступу

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання вступники подають заяви лише в електронній формі.
При вступі діє результат ЄВІ з іноземної мови 2020 та 2021 років.

Новинка: вагові коефіцієнти для результатів іноземної мови та фахового випробування!

Терміни вступної кампанії до магістратури:
- реєстрація електронних кабінетів вступників 01 липня 2021 року;
- реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови – з 11 травня до 03 червня 2021 року (відбувається в електронній формі.);
- основна сесія вступного випробування з іноземної мови – 30 червня 2021 року;
- прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (пільгові категорії вступників та на базі диплома «спеціаліста»/«магістра») – з 22 червня до 25 липня 2021 року;
- прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту – з 15 липня до 23 липня 2021 року;
- строки проведення фахових випробувань – з 24 липня до 30 липня 2021 року;
- рекомендації для зарахування на бюджет – 31 липня 2021 року;
- виконання умов для зарахування на бюджет (подача оригіналів документів) – до 18:00 4 серпня 2021 року;
- зарахування за результатами іспитів – не пізніше 06 серпня 2021 року (бюджет), не пізніше 30 вересня 2021 року (контракт).

© 2022 KNTU