Історія та спеціальності

KNTU

Кафедра «Експлуатація та ремонт машин» на сьогодні є однією з найбільш потужних серед технічних випускаючих кафедр університету. Науково-педагогічні працівники кафедри проводять підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» таких напрямків як «Автомобільний транспорт» та «Зварювання», готуючи фахівців спеціальностей 8.090258 «Автомобілі та автомобільне господарство», 8.092303 «Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин та конструкцій» та спеціалізації 8.091902* «Технічний сервіс» високої кваліфікації. Всі вище означені спеціальності в 2007-2008 роках пройшли повторну акредитацію на вищий ІV рівень.

На сьогоднішній день професорсько-викладацький склад кафедри налічує понад 30 штатних працівників, серед яких 6 докторів наук, професорів та 18 к.т.н., доцентів. Навчально-лабораторна база кафедри включає декілька навчальних корпусів та оснащена сучасним навчальним та лабораторним обладнанням. На протязі тривалого часу (з 1993 р. до сьогодні) кафедру беззмінно очолює доктор технічних наук, професор, академік Інженерної академії України, член-кореспондент Міжнародної інженерної академії, член-кореспондент Української академії аграрних наук, Заслужений діяч науки і техніки, ректор КНТУ - Михайло Іванович Черновол.

Засновано ж кафедру «Ремонт машин» (саме таку назву мала кафедра на момент свого заснування та початковому періоді функціонування) як окремий структурний підрозділ було ще у 1968 році. За весь період розвитку кафедри її очолювали 5 видатних науковців, які внесли вагомий вклад у розбудову як матеріальної так і наукової бази кафедри, становлення та визнання наукової школи, не тільки серед фахівців нашої країни, але й далеко за її межами. Першим завідувачем кафедри був призначений кандидат технічних наук, доцент Борис Якович Логунов.

В період з 1968 р. по 1974 рік та у 1976-1982 роках, кафедру очолював доцент, а потім професор, Олександр Григорович Терхунов. Терхунов О.Г. у 1961 р. закінчив Куйбишевський сільськогосподарський інститут й вступив до аспірантури кафедри ремонту машин Саратовського інституту механізації сільського господарства. Кандидатську дисертацію захистив у 1967 році, докторську — у 1992 році. У КДТУ (КІСМ) працював з 1968 р. по 1999 рік на посадах завідувача кафедри ремонту машин і кафедри технології конструкційних матеріалів та металознавства (1997-1999 рр.). Саме проведені ним дослідження у галузі надійності машин, триботехніки, тертя та зносу, паливно-мастильних матеріалів визначили спрямування та стали базою для створення й розвитку наукової школи та більшості нині успішно діючих її наукових напрямків.

Два роки – з 1974 р. по 1976 р., кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Віктор Григорович Дяченко, який у 1962 році закінчив Дніпропетровський сільськогосподарський інститут. З 1962 р. по 1964 рік Дяченко В.Г. працював завідувачем майстерні радгоспу "Інгульский" Дніпропетровської області, а з 1964 р. до 1968 р. — викладачем у Цілиноградському будівельному технікумі Казахської РСР. З 1971 р. до 2000 р. працював у КДТУ (КІСМ) на посадах доцента кафедри експлуатації та ремонту машин, завідувачем цієї кафедри, деканом факультету підготовки та перепідготовки спеціалістів. Сферою його наукових інтересів виступали розробка заходів по підвищенню надійності та економічності автотракторних двигунів внутрішнього згорання.

П'ять років (1982-1987 рр.) кафедру очолював тоді ще доцент Михайло Іванович Черновол.

Сім років (1987-1993 рр.) завідувачем кафедри був к.т.н., доцент Віталій Семенович Саловський. У 1963 році він закінчив Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства, а з 1973 року працював у КІСМі на посадах заступника декана ремонтно-технологічного факультету (1974-1976 рр.), доцентом кафедри ремонту машин, а потім завідувачем цієї кафедри. Саловський В.С. вніс вагомий внесок у створення та розбудову матеріальної бази кафедри ЕРМ. Під його керівництвом непристосовані приміщення інституту було переобладнано під навчальні корпуси та лабораторії кафедри. Сфера наукових інтересів В.С. Саловського полягала у розробці та впровадженні новітніх заходів з покращення експлуатаційних показників сільськогосподарської техніки та підвищення показників її надійності.

Нині (починаючи з 1993 р.) кафедру очолює доктор технічних наук, професор, академік Інженерної академії України, член-кореспондент Міжнародної інженерної академії, член-кореспондент Української академії аграрних наук, Заслужений діяч науки і техніки України - Михайло Іванович Черновол. Він — випускник кафедри «Ремонт машин» нашого ВНЗ. Після закінчення КІСМу у 1972 році за спеціальністю “Експлуатація та ремонт машин” та отримання кваліфікації «інженер-механік» він залишився працювати асистентом на цій же кафедрі. У 1977 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "Експлуатація, відновлення та ремонт сільськогосподарських машин" на тему “Технологічні основи відновлення деталей сільськогосподарської техніки композиційними покриттями” у Саратовського інституті механізації сільського господарства ім. Калініна. У 1980 році йому присвоєно вчене звання доцента. В 1992 р. Черновол М.І. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.20.03 на тему “Технологічні основи відновлення деталей сільськогосподарської техніки композиційними покриттями” у Московському інституті інженерів сільськогосподарського виробництва ім. В.П.Горячкина (Росія, м. Москва), а в 1994 році отримав диплом професора. Цього ж року М.І. Черновола обрано член-кореспондентом Інженерної академії України. З 1995 року М.І. Черновол працював проректором з наукової роботи та керівником департаменту експлуатації машин та технічного сервісу. З 1996 року обіймає посаду ректора університету. У 1999 році М.І. Черноволу присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

М.І.Черновол – голова спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій; голова ради ректорів вищих закладів освіти Кіровоградської області. В 2003 – 2004 рр. він очолював Кіровоградську обласну державну адміністрацію. У 2007 році М.І. Чорновола обрано член-кореспондент Української академії аграрних наук.

Черновол М.І. є автором понад 250 наукових праць у галузі надійності машин, відновлення деталей, в тому числі – 15 підручників та навчальних посібників, 4 монографій, 44 винаходів тощо; підготував 7 кандидатів наук. Нагороджений орденом “За заслуги” (2004 р.), почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2000 р.), відмінник освіти України (2000 р.).

Сфера його наукових інтересів - підвищення надійності та довговічності сільськогосподарської та автомобільної техніки технологічними, конструктивними та експлуатаційними методами; відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарської техніки та автомобілів композиційними покриттями.

На протязі тривалого часу (починаючи з 1968 року) базовою при підготовці спеціалістів на кафедрі була спеціальність «Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки», яку в 2001 році було трансформовано у спеціальність 8.091902* «Технічний сервіс».

Крім того, починаючи з 1990 року, з огляду на значну потребу промислових підприємств нашого регіону, кафедра ліцензує та починає підготовку фахівців зі спеціальності 7.092304 “Обладнання та технологія підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” з ліцензованим обсягом підготовки 30 чоловік. З 1998 року спеціальність отримує новий шифр (6.092300 - бакалавр, 7.092303 - спеціаліст, 8.092303 - магістр) та назву: “Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій”. У 2000 році зазначена спеціальність вперше акредитована на ІV рівень, а 2008 році – успішно пройшла повторну акредитацію.

Підготовка фахівців зі спеціальності 7.090228 “Автомобілі та автомобільне господарство” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” на кафедрі ЕРМ КДТУ розпочата у 1995 році із ліцензованим обсягом 50 осіб. На сьогодні спеціальність двічі (у 2001 та 2007 роках) успішно пройшла акредитацію на найвищий ІV рівень та готує фахівців з експлуатації та ремонту автомобілів для потреб машинобудівних, авторемонтних та автосервісних підприємств нашої країни. Високий попит на фахівців даної спеціальності, який стабільно підтримується на протязі останнього десятиріччя та обумовлюється стрімким стабільним зростанням парку автомобілів нашої країни, визначає високий рейтинг спеціальності 8.090258 (з 2000 р.) “Автомобілі та автомобільне господарство” та виводить її в лідери серед технічних спеціальностей нашого ВНЗ.

На сьогодні для підготовки фахівців всіх трьох напрямків, випускаюча кафедра “Експлуатація та ремонт машин” має сучасні навчально-лабораторні корпуси, аудиторії в навчальному корпусі університету та окремі структурні підрозділи у трьох філіях кафедри; для проведення лабораторно-практичних занять використовуються й лабораторії коледжу КНТУ (до 2008 р. – Кіровоградського машинобудівного технікуму). У 2008 році закінчено будівництво нового двоповерхового навчально-лабораторного корпусу кафедри в якому розміщені сучасні лекційні аудиторії, класи та лабораторії оснащені сучасним навчальним та науково-дослідним обладнанням, макетами та планшетами, комп’ютерною технікою та інтерактивними засобами інформування.

За останні роки проведено структурну реорганізацію раніше діючих лабораторій - закуплено нове сучасне лабораторне обладнання та засоби наочного інформування; проведено переміщення та групування лабораторного обладнання із створенням нових лабораторій; організовано нові комп’ютерні класи; проведені ремонти більшості приміщень та фасаду будівлі першого (старшого) навчального корпусу тощо.

В основних навчально-лабораторних корпусах кафедри розташовані наступні навчальні класи і лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням вітчизняного та іноземного виробництва: “Лабораторія машинобудівної гідравліки”, “Мультимедійний клас”, “Клас відновлення деталей”; “Клас шасі автомобілів”; “Клас тертя, зношування та надійності автомобілів”, “Клас дипломного проектування”, “Комп’ютерний клас аспірантів”, “Лабораторія технічного обслуговування автомобілів”, “Лабораторія ремонту деталей машин та зварювання”, “Лабораторія перевірки та випробування двигунів”, “Лабораторія випробовування приладів систем живлення”, “Лабораторія двигунів внутрішнього згорання”, “Лабораторія випробування деталей та двигунів”, “Лабораторія діагностування електрообладнання автомобілів”, “Лабораторія технічного обслуговування автомобілів” та “Лабораторія проблем зварювання”.

В лабораторіях кафедри розташовані сучасні апарати зварювання та наплавлення виробництва ВАТ “Каховський завод електрозварювального обладнання” м. Каховка, газотермічного напилення, припікання та наварювання покриттів, випробування деталей й вузлів; сучасне комп’ютерне обладнання для діагностування двигунів та їх систем виробництва компаній SUN та New Age, проведення технічного обслуговування та ремонту вузлів і систем автомобілів, макети вузлів і систем автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва тощо. Крім того матеріально-технічна база кафедри включає макети вантажних та легкових автомобілів, елементів трансмісій, які розміщені на відкритому майданчику університету.

Підвищення рівня підготовки фахівців на кафедрі досягається за рахунок залучення до навчально-виховного процесу фахівців та матеріально-технічної бази потужних промислових підприємств регіону. Для цього кафедрою заключені договори на проведення семінарських позааудиторних занять, проходження всіх видів виробничих та наукових практик із провідними підприємствами м. Кіровограда із врахуванням їх виробничого спрямування та діючих напрямів підготовки фахівців кафедри, серед яких – ВАТ “Червона Зірка”, ЗАТ “Гідросила”, ЗАТ “Радій”, НВФ “Каліта”, ВАТ «Кіровоград-Авто», ЗАТ «Кіровоград-Лада», ВАТ «Автобусний парк» та інші.

Велика увага приділяється викладачами кафедри відповідності методичного забезпечення дисциплін спеціальностей необхідною навчально-методичною літературою – підручниками, навчальними посібниками, методичними розробками тощо. Для студентів на кафедрі викладається понад 100 спеціальних дисциплін в повній мірі забезпечених навчально-методичною літературою.

За період існування кафедри професорсько-викладацьким складом кафедри розроблені, видані та використовуються в навчальному процесі понад 40 підручників та навчальних посібників з грифом МОН України й близько 250 методичних вказівок. Так, лише у 2002-2008 роках видано 18 підручників та навчальних посібників з грифом МОН України й 40 методичних вказівок.

© 2019 KNTU