Історія та спеціальності

Кафедра «Експлуатація та ремонт машин» є однією з найбільш потужних випускових кафедр ЦНТУ.
Науково-педагогічні працівники кафедри ЕРМ проводять підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми програмами:

• першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт»;
• першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 275 «Транспортні технології. Автомобільний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт»;
• першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів спеціальності 132 «Матеріалознавство» галузі знань 13 «Механічна інженерія»;
• першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 208 «Агроінженерія» (освітня програма «Технічний сервіс сільськогосподарської техніки») галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство».

На сьогоднішній день професорсько-викладацький склад кафедри ЕРМ налічує 23 штатних науково-педагогічних працівники, серед яких 83% мають наукові ступені та вчені звання, а саме:

  • 5 докторів наук, професорів (22 %);
  • 14 кандидатів технічних наук, доцентів (61 %);
  • 4 викладачів й асистентів без наукових ступенів і вчених звань (17 %).

Кадровий склад науково-педагогічних працівників кафедри які мають викладацький стаж понад 40 років налічує 5 осіб (22 %); понад 20 років - 5 осіб (22 %) та від 10 до 20 років – 13 осіб (57 %). Середній вік штатних викладачів із науковими ступенями та вченими званнями складає 50 років, в тому числі професорів – 68 років, доцентів – 45 років, викладачів та асистентів – 48 років.

До складу кафедри ЕРМ входить навчальна лабораторія «Експлуатації, сервісу машин та матеріалознавства», яку очолює завідувач лабораторією та за якою закріплені 3 одиниці навчально-допоміжного персоналу: інженер, навчальний майстер та лаборант.

Засновано кафедру «Ремонт машин» (саме таку назву мала кафедра на момент свого заснування та початковому періоді функціонування), як окремий структурний підрозділ у 1968 році. За весь період розвитку кафедри її очолювали 6 видатних науковців, які внесли вагомий вклад у розбудову як матеріальної так і наукової бази, становлення та визнання наукової школи, не тільки серед фахівців нашої країни, але й далеко за її межами

КЕРІВНИЦТВО КАФЕДРОЮ

Першим завідувачем кафедри був призначений кандидат технічних наук, доцент Борис Якович Логунов. В період з 1968 р. по 1974 рік та у 1976-1982 роках, кафедру очолював доцент, а потім професор кафедри, Олександр Григорович Терхунов. Саме проведені ним дослідження у галузі надійності машин, триботехніки, тертя та зносу, паливно-мастильних матеріалів визначили спрямування та стали базою для створення й розвитку наукової школи кафедри ЕРМ та більшості нині успішно діючих її наукових напрямків.

З 1974 р. по 1976 р., кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Віктор Григорович Дяченко, який з 1971 р. до 2000 р. працював у КДТУ (КІСМ) на посадах доцента кафедри експлуатації та ремонту машин, завідувачем цієї кафедри, деканом факультету підготовки та перепідготовки спеціалістів. Сферою його наукових інтересів виступали розробка заходів по підвищенню надійності та економічності автотракторних двигунів внутрішнього згорання.

Сім років (1987-1993 рр.) завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Віталій Семенович Саловський, який з 1973 р. працював у КІСМі на посадах заступника декана ремонтно-технологічного факультету (1974-1976 рр.), доцентом кафедри ремонту машин, а потім завідувачем цієї кафедри. Саловський В.С. вніс вагомий внесок у створення та розбудову матеріальної бази кафедри ЕРМ. Під його керівництвом непристосовані приміщення інституту було переобладнано під навчальні корпуси та лабораторії кафедри. Сфера наукових інтересів В.С. Саловського полягала у розробці та впровадженні новітніх заходів з покращення експлуатаційних показників сільськогосподарської техніки та підвищення показників її надійності.

Найбільш тривалий період часу, а саме у 1982-1987 рр. та в період з 1993 р. по 2020 р. кафедру ЕРМ очолював доктор технічних наук, професор, академік Інженерної академії України, член-кореспондент Міжнародної інженерної академії, академік Національної аграрної академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки України - Михайло Іванович ЧЕРНОВОЛ.

Проф. Черновол М.І. - випускник кафедри «Ремонт машин» КІСМ (нині Центральноукраїнського національного технічного університету). Після закінчення КІСМу у 1972 році за спеціальністю «Експлуатація та ремонт машин» та отримання кваліфікації «інженер-механік» він залишився працювати асистентом на цій же кафедрі. У 1977 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Експлуатація, відновлення та ремонт сільськогосподарських машин» на тему «Технологічні основи відновлення деталей сільськогосподарської техніки композиційними покриттями» у Саратовського інституті механізації сільського господарства ім. Калініна. У 1980 році йому присвоєно вчене звання доцента. В 1992 р. Черновол М.І. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.20.03 на тему «Технологічні основи відновлення деталей сільськогосподарської техніки композиційними покриттями» у Московському інституті інженерів сільськогосподарського виробництва ім. В.П. Горячкина (Росія, м. Москва), а в 1994 році отримав диплом професора. Цього ж року М.І. Черновола обрано член-кореспондентом Інженерної академії України. З 1995 року М.І. Черновол працював проректором з наукової роботи та керівником департаменту експлуатації машин та технічного сервісу.

З 1996 р. й по 2020 р. д.т.н., проф. Черновол М.І. обіймав посаду ректора університету. У 1999 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Проф. Черновол М.І. нагороджений орденом «За заслуги» (2004 р.), почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2000 р.), є відмінником освіти України (2000 р.).

М.І. Черновол – голова спеціалізованої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій; голова ради ректорів вищих закладів освіти Кіровоградської області. В 2003–2004 рр. він очолював Кіровоградську обласну державну адміністрацію. У 2007 році М.І. Черновола обрано член-кореспондентом Української академії аграрних наук, у 2012 році - членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук, а з 2020 р. – академіком Національної академії аграрних наук.

Проф. Черновол М.І. є автором понад 360 наукових праць у галузі надійності машин, відновлення деталей, в тому числі – 19 підручників та навчальних посібників, 6 монографій, автор 56 винаходів. Під його керівництвом підготовлено 7 кандидатів наук та 2 доктори наук.

З вересня 2020 р. завідувачем кафедри призначено кандидата технічних наук, доцента кафедри Сергія Олександровича МАГОПЦЯ. Магопець С.О. – випускник кафедри ЕРМ; у 1995 р. закінчив КІСМ за спеціальністю «Обладнання і технологія підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин і апаратів», а у 2013 р. КНТУ за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство»; захистив кандидатську дисертацію на тему «Технологія ремонту насосів типу НШ-У вдосконаленням методу зменшених ремонтних розмірів» за спеціальністю 05.05.11 «Сільськогосподарські машини». Починаючи з 1999 р. і по цей час постійно працював на кафедрі ЕРМ на посадах асистента, старшого викладача та доцента. З 2001 р. на громадських засадах виконував обов’язки заступника завідувача кафедри ЕРМ.

Магопець С.О. є автором 80 наукових праць, з яких 70 – наукові статті та 10 – патенти України на корисні моделі; є співавтором 15 навчальних посібників та 45 методичних рекомендацій. За результатами своєї професійної діяльності був неодноразово відзначений грамотами та подяками Університету, Кіровоградської Обласної Ради та Міністерства освіти і науки України. У 2020 р. нагороджений МОН України нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Історично, починаючи з 1968 р., кафедра ЕРМ являється базовою при підготовці спеціалістів за спеціальністю «Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки». Означена спеціальність у 2001 р. була трансформована у спеціальність «Технічний сервіс», а з 2018 р. отримала назву «Технічний сервіс сільськогосподарської техніки».

Сьогодні, підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 208 «Агроінженерія», забезпечує формування у фахівців компетентностей по розв'язанню спеціалізованих завдань та прикладних задач, пов’язаних із застосуванням сільськогосподарської техніки і механізованих технологій виробництва, первинної обробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції, технічного сервісу та ремонту, управління механізованими технологічними процесами й виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового підприємства; методами організаційного, інформаційного, правового забезпечення агровиробництва (сертифікат про акредитацію програми УД №12008757 у відповідності до наказу МОН України від 12.06.2019 р. №821 із терміном дії до 1.07.2024 р.). Ліцензований обсяг підготовки за даною програмою складає 180 осіб.

Фахівці другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми «Технічний сервіс сільськогосподарської техніки» спеціальності 208 «Агроінженерія» здатні розробляти і використовувати сучасні технології зі створення, експлуатації та ремонту об’єктів сільськогосподарської техніки. Після закінчення навчання вони мають поглибленні знання по проектуванню, експлуатації та сервісу сільськогосподарської техніки, що дозволяє їм самостійно вирішувати науково-технічні і практичні завдання агроінженерії використовуючи національну нормативну документацію та міжнародні стандарти (сертифікат про акредитацію програми УД №12009057 у відповідності до наказу МОН України від 19.02.2019 р. №242 із терміном дії до 1.07.2024 р.). Ліцензований обсяг підготовки за даною програмою складає 130 осіб.

Починаючи з 1990 р., з огляду на значну потребу промислових підприємств регіону, кафедра ЕРМ КІСМ ліцензує та починає підготовку фахівців зі спеціальності 7.092304 «Обладнання та технологія підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з ліцензованим обсягом підготовки 30 осіб. З 1998 року спеціальність отримує нові шифр і назву – 092303 «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій» та три освітні рівні – бакалавр, спеціаліст й магістр. У 2000 р. спеціальність вперше акредитована на найвищий ІV рівень, а 2007 р. – пройшла успішну повторну акредитацію зазначеного рівня та отримала ліцензію МОН України з терміном дії до 01.07.2018 р. З 2008 р. спеціальність увійшла до напряму 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» і забезпечувала підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 050504 «Зварювання» з ліцензійним обсягом по 25 осіб, спеціалістів й магістрів спеціальності 7(8).05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» по 25 осіб за денною та заочною формами підготовки. З 2015 р. у відповідності до затвердженого Кабінетом міністрів України нового переліку спеціальностей (постанова №266 від 29.04.2015 р.) спеціальність 05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» перейменована на спеціальність 132 «Матеріалознавство» та входить до складу галузі знань 13 «Механічна інженерія».

На поточний момент підготовка фахівців за спеціальністю 132 «Матеріало-знавство» здійснюється кафедрою ЕРМ за трьома освітніми рівнями:
• «бакалавр» - здатних об’єктивно виконувати професійну діяльність, що передбачає розв’язання складних та спеціалізованих задач, пов’язаних із розробкою, застосуванням, виробництвом, обробкою та випробуванням металевих, неметалевих композиційних та функціональних матеріалів та виробів на їх основі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов із застосуванням методів фізики, хімії та механічної інженерії із ліцензійним обсягом 50 осіб (сертифікат про акредитацію програми УД №12008535 у відповідності до наказу МОН України від 19.12.2016 р. №13 із терміном дії до 1.07.2029 р.); br> • «магістр» - що володіють розвинутими мовними компетентностями, сформованими універсальними навичками виконання проектно-конструкторської, дослідницької, управлінської, освітньої і підприємницької роботи в галузі проектування, оптимізації, впровадження новітніх технологій обробки матеріалів, зміцненні поверхонь та нанесенні покриттів під час виготовлення та відновлення деталей транспортного устаткування, автомобілів, тракторів, дорожніх та інших транспортних машин і устаткування із ліцензійним обсягом 20 осіб (сертифікат про акредитацію програми УД №12005366 у відповідності до наказу МОН України від 20.06.2018 р. №662 із терміном дії до 1.07.2023 р.);
• «доктор філософії» - професіоналів, здатних до навчально-педагогічної роботи в системі вищої освіти, а також до професійної науково-дослідної та інноваційної діяльності, яка передбачає розв'язання фундаментальних та практичних проблем в сфері інженерії функціональних матеріалів і на стиках з нею; пов’язаних із розробкою, застосуванням, виробництвом, випробуванням та прогнозуванням властивостей металевих, неметалевих та композиційних матеріалів та виробів на їх основі; передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій із застосуванням передових спеціалізованих методів, для формування універсальних навичок наукового дослідника, здатності до самостійної науково-педагогічної діяльності в умовах вищих навчальних закладів різного рівня акредитації із ліцензійним обсягом 10 осіб.

Підготовку фахівців зі спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» на кафедрі ЕРМ Кіровоградського державного технічного університету розпочато у 1995 р. з ліцензування підготовки освітнього рівня «спеціаліст» із ліцензованим обсягом 50 осіб.

Перший набор на освітній рівень «магістр» спеціальності 090258 «Автомобілі та автомобільне господарство» напряму підготовки 0902 «Інженерна механіка» відбувся у 1995 р. В 2007 р. спеціальність 8.090258 «Автомобілі та автомобільне господарство» було успішно акредитовано на найвищий ІV рівень та отримано ліцензію МОН України №421-Л (наказ від 03.07.2007 р.). з терміном дії до 01.07.2017 р., яка передбачала наступні ліцензійні обсяги підготовки для освітніх рівнів: «бакалавр» - 50 осіб, «спеціаліст» - 35 осіб та «магістр» - 15 осіб для денної форми навчання та такі ж обсяги – для заочної форми.

У 2015 р. з огляду на зростаючий попит на підготовку фахів спеціальності в зв’язку із переведенням на навчання студентів із ВНЗ Луганської та Донецької областей, що знаходяться на тимчасово не підконтрольній Україні території, ліцензійні обсяги спеціальності 07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство» напряму «Автомобільний транспорт» було збільшено за освітнім рівнем «бакалавр» денної форми навчання на 25 осіб - до 75 осіб. У 2016 році спеціальність 8.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» успішно проходить планову акредитацію на найвищий ІV рівень.

У 2016 р. відповідно до затвердженого Кабінетом міністрів України нового переліку спеціальностей, змінюється номер, назва та належність спеціальності до галузі знань й кафедра ЕРМ починає підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами «Автомобі-льний транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт» та у 2018 р. успішно проходить акредитацію на найвищий ІV рівень.

Високий попит на фахівців даної спеціальності, який стабільно підтримується на протязі останнього десятиріччя та обумовлюється стрімким стабільним зростанням парку автомобілів нашої країни, визначає високий рейтинг спеціальності «Автомобільний транспорт» та виводить її в лідери серед технічних спеціальностей нашого ВНЗ.

На поточний момент підготовка фахівців за спеціальністю «Автомобільний транспорт» здійснюється за двома освітніми рівнями:
• «бакалавр» - фахівців призначених для виконання проектних, технологічних, та управлінських функцій, що пов'язані з процесами розробки, випробування, експлуатації, сертифікації нового транспортного устаткування, автомобілів, дорожніх машин, локомотивів та інших транспортних машин із ліцензійним обсягом підготовки 125 осіб (сертифікат про акредитацію програми УД №1289932 у відповідності до наказу МОН України від 19.12.2016 р. №1565 із терміном дії до 1.07.2027 р.);
• «магістр» - фахівців у галузі транспорту здатних виконувати проектно-конструкторську, дослідницьку, управлінську, освітню і підприємницьку роботу в галузі розробки, випробування, експлуатації, сертифікації нового транспортного устаткування, автомобілів, дорожніх машин, локомотивів та інших транспортних машин і обладнання для роботи в технічних відділах підприємств автотранспорту, відділах головного конструктора, науково-дослідних лабораторіях і організаціях, у малих підприємствах, навчальних закладах під час проведення науково-дослідної та викладацької роботи, при керуванні роботою фахівців нижчого рівня підготовки тощо із ліцензованим обсягом 80 осіб (сертифікат про акредитацію програми УД №12009059 у відповідності до наказу МОН України від 25.02.2019 р. №242 із терміном дії до 1.07.2024 р.).

Накопичений на кафедрі досвід з підготовки фахівців спеціальності 274 «Автомобільний транспорт дозволив започаткувати у 2017 р. підготовку фахівців зі спеціальності «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (наказ МОН України від 16.08.2017 р. №176-л), а вже у 2019 р. - на другому (магістерському) рівні вищої освіти (наказ МОН України від 11.09.2019 р. №957-л).

Особливостями освітніх програм даної спеціальності є врахування регіональних потреб в фахівцях з організації міських та міжміських пасажирських і вантажних перевезень, перевезень у сільськогосподарському виробництві, визначення оптимальної кількості та структури транспортних засобів на маршрутах, зменшення їх кількості з ДВЗ, збільшення кількості електротранспорту, сприяння покращенню екології та інтелектуалізації транспортних систем і засобів, розвантаженню автомобільних доріг.

Після закінчення навчання фахівці освітнього рівня «бакалавр» спеціальності «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту з використанням теорій та методів сучасної науки; проводити сучасні наукові дослідження з організації системи міських та міжміських пасажирських, вантажних перевезень та перевезень у сільськогосподарському виробництві, визначенню оптимальної кількості та структури транспорту на маршрутах міста, зменшенню кількості транспортних засобів із ДВЗ та збільшення кількості електротранспорту, покращенню екології, розвантаженню та інтелектуалізації транспортних систем та транспортних засобів тощо.

Магістри спеціальності «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» набувають компетентностей в обґрунтуванні, розробці і формуванні принципів і методів управління транспортними технологіями, застосування набутих компетентностей у використанні інформаційних технологій для покращення перевізних процесів та безпеки руху автомобільного транспорту, автоматизації фахової діяльності при виконанні організаційних робіт та досліджень у сфері використання транспортних технологій на автомобільному транспорті, розробленні та гармонізації нормативних документів, пов’язаних із розв’язанням проблем у галузі автомобільного транспорту; формують здатність до самостійної науково-дослідної, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, експертної діяльності в галузі транспортних технологій, зокрема в логістиці організації перевезень і управління на автомобільному транспорті і організації митного контролю на транспорті.

© 2023 KNTU