Notice: Undefined variable: content in /home/virtwww/w_erm-kntu-kr_97f76b36/http/content/abit-bak.inc.php on line 28 Вступ на базі МС

Вступ на базі МС

Кафедра експлуатації та ремонту машин запрошує на навчання
на базі диплому молодшого спеціаліста
за спеціальностями:

- 132 – «Матеріалознавство»;

- 208 – «Агроінженерія» (Технічний сервіс);

- 274 – «Автомобільний транспорт»;

- 275 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».

Кафедра проводить підготовку фахівців за освітнім ступенем бакалавр (132 «Матеріалознавство», 208 «Агроінженерія» (Технічний сервіс), 274 «Автомобільний транспорт» та 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» на денній та заочній формах навчання за державним замовленням та на контрактній основі. Випускники коледжів профільних та споріднених спеціальностей продовжують навчання з другого курсу.

Умови вступу

Випускники коледжів для вступу за будь-якою формою фінансування подають результати НМТ (або ЗНО 2019-2021 рр.) і складають в університеті фахове випробовування за спеціальністю


Мотиваційний лист є обов’язковим при подачі електронної заяви для всіх вступників. Заяви без мотиваційного листа будуть анульовані.

Підготовка до мультимедійного тесту - https://testportal.gov.ua/vstupni-na-bakalavrat/


Строки прийому заяв та документівУ процесі навчання за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» здобувачі освіти здобувають поглиблені теоретичні знання і практичні навички з:
- оволодіння базовими знаннями сучасного рівня в питаннях інженерії структури та властивостей металів, сплавів, композицій та функціональних покриттів;
- використання сучасних комп’ютерних технологій для аналізу структури, моделювання впливів та автоматизації промислових процесів;
- вивчення сучасного наноматеріалознавства, що є базовим для новітніх технологій;
- знання та практичні навички по створенню нових матеріалів на макро-, мікро- та нанорівнях та дослідженню їх фундаментальних властивостей.

Особливості підготовки спеціалістів: здобувачі освіти поєднують фундаментальну підготовку і спеціальні знання в галузі матеріалознавства, новітніх мікро- і нанокристалічних матеріалів, фізики міцності, пластичності і руйнування матеріалів, моделювання та оптимізації технологічних процесів відновлення та зміцнення, комп’ютерного конструювання матеріалів, процесів, що відбуваються в речовинах під дією теплової, деформаційної, плазмової, лазерної, електронно-променевої, іонної обробок, іонізуючих випромінювань, магнітного поля, високого тиску і ін., це допоможе майбутнім випускникам знайти цікаву роботу.

Освітня програма 132 «Матеріалознавство» першого (бакалаврського) рівня


У процесі навчання за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (Технічний сервіс) здобувачі освіти здобувають поглиблені теоретичні знання і практичні навички з:
- основ конструювання машин та обладнання агропромислового комплексу (АПК);
- будови вузлів та двигунів машинно-тракторного парку, машиновикористання, ремонту та сервісного обслуговування машин та обладнання АПК;
- технології виробництва продукції АПК.

Особливості підготовки спеціалістів: здобувачі освіти отримають поглиблені знання щодо проектування, експлуатації та сервісу сільськогосподарської техніки а також набудуть навичок самостійного вирішення науково-технічних і практичних завдань з агроінженерії. Здобувачі набувають знань та навичок у тісній співпраці з провідними аграрними підприємствами та виробниками сучасної аграрної техніки. Проходження практики на підприємствах галузі дозволяє сформувати високі професійні та ділові якості. Безпосередній зв’язок з виробництвом сприяє опануванню сучасних тенденцій в агропромисловому комплексі таких як точне землеробство, використання спеціалізованого програмного забезпечення, ремонт та сервісне обслуговування сільськогосподарської техніки.

Освітня програма 208 «Агроінженерія» (Технічний сервіс) першого (бакалаврського) рівня


У процесі навчання за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» здобувачі освіти здобувають поглиблені теоретичні знання і практичні навички, які забезпечують здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері експлуатації та сервісу автомобільного транспорту із застосуванням сучасних теорій та методів технічних наук, економіки та управління.

Набуті фахові компетентності дозволять реалізувати:
- розв’язання задач щодо підвищення ефективності функціонування об’єктів автомобільного транспорту на основі аналізу і порівняння альтернативних варіантів із урахуванням цілей та обмежень, питань забезпечення якості, а також технічних, економічних, законодавчих та інших аспектів;
- провадження професійної діяльності на основі нормативно-правових та законодавчих актів України, міжнародних нормативних документів, Правил технічної експлуатації автомобільного транспорту України;
- розробку та впровадження технологічних процесів, технологічного устаткування і технологічного оснащення, засобів автоматизації та механізації під час експлуатації, при ремонті та обслуговуванні об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів;
- участь у розробці та реалізації інженерних та/або виробничих проектів у сфері автомобільного транспорту, визначенні тривалості та послідовності робіт, потреб у ресурсах, прогнозуванні наслідків реалізації проектів;
- аналіз техніко-експлуатаційних та техніко-економічних показників автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів;
- здійснення адміністративного діловодства та управління якістю, організації дії системи звітності та обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) роботи об’єктів та систем автомобільного транспорту тощо.

Освітня програма 274 «Автомобільний транспорт» першого (бакалаврського) рівня


У процесі навчання за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» формується особистість фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту, зокрема транспортні технології на автомобільному транспорті, з використанням теорій та методів сучасної науки з врахуванням комплексності та невизначеності умов функціонування транспортних систем.

Особливості навчального процесу.
Основний акцент зосереджено на використанні у майбутній фаховій діяльності здатності організації та логістичного управління транспортними потоками, процесами та системами, вирішенні актуальних завдань технічного, організаційного, інформаційного і технологічного забезпечення автомобільних перевезень, інфраструктури та транспортних засобів, транспортно-експедиційної та митної діяльності.

Освітня програма 275 «Транспортні технології» першого (бакалаврського) рівня

© 2023 KNTU