Методичне забезпечення

ДСТУ 3008:2015 – "Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання".


Методичне забезпечення по спеціальності: 274 - Автомобільний транспорт (другий магістерський рівень)

Новітні методи та технології експлуатації автомобілів

Охорона праці в галузі

Експериментальні методи досліджень та випробовування автомобілів

Цивільний захист

Іноземна мова наукового спілкування

Інтелектуальна власність

Мехатроніка транспортних засобів та систем. Методичні вказівки до практичних занять

Мехатроніка транспортних засобів та систем. Методичні вказівки до курсового проекту

Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни "Виробничі процеси та надання послуг на підприємствах галузі транспорту" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти напряму підготовки 27 "Транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форм навчання / Аулін В.В., Лисенко С.В., Гриньків А.В. Під загальною редакцією д.т.н., проф.. Ауліна В.В. – Кропивницький ЦНТУ, 2023. – 63 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з навчальної дисципліни "Виробничі процеси та надання послуг на підприємствах галузі транспорту" напряму підготовки спеціальностей 274 "Автомобільний транспорт" денної і заочної форм навчання / Аулін В.В., Лисенко С.В., Гриньків А.В. Під загальною редакцією д.т.н., проф. Ауліна В.В. – Кропивницький КНТУ, 2023. - 55 с.

Кіберфізичні системи сервісу автомобілів : навч.-метод. посіб. для практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Кіберфізичні системи сервісу автомобілів" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти напряму підготовки 27 "Транспорт" спеціальностей 274 "Автомобільний транспорт" денної і заочної форм навчання / Аулін В.В., Лисенко С.В., Гриньків А.В., Голуб Д.В., Надточій А.І. Під загальною редакцією д.т.н., проф. Ауліна В.В. – Кропивницький ЦНТУ, 2023. – 142 с.


Методичні вказівки з переддипломної практики магістрів

Методичні вказівки для виконання випускної кваліфікаційної роботи для здобувачів за освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти (2023)

Методичне забезпечення по спеціальності: 274 - Автомобільний транспорт (перший бакалаврський рівень)

Методичні вказівки по кваліфікаційному екзамену ОПП 274 2023

Методичне забезпечення по спеціальності: 275 - Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Проектний аналіз транспортних систем і технологій

Інформаційні системи і технології на транспорті

Технології транспортно-експедиторської діяльності

Автоматизовані системи обробки інформації на АТ

Взаємодія видів транспорту

Вступ до спеціальності (ПЗ)

Діагностика транспортних систем(ПЗ)

Експлуатаційна надійність рухомого складу

Експлуатаційна надійність рухомого складу (ПЗ)

Експлуатаційні властивості автомобільних доріг та споруд (ПЗ)

Загальний курс транспорту (ЛР)

Загальний курс транспорту

Інтегровані митні системи (ПЗ)

Інтермодальніі транспортні технології (ПЗ)

Математичне моделювання транспортних процесів і систем (ЛР)

Надійність транспортних систем (ПЗ)

Організація-міжнар.автоперевезень (ПЗ)

Основи теорії транспортних процесів і систем

Проектування транспортно-складських комплексів (ПЗ)

Проектування транспортно-складських комплексів

Транспортна логістика (ЛР)

Транспортна логистика

Вантажні первезення К

Вантажні первезення, ПЗ та СР

Вантажні перевезення

Взаємодія видів транспорту (1)

Взаємодія видів транспорту(2)

Дослідження операцій в транспортних системах (1)

Дослідження операцій в транспортних системах (2)

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЕКСПЕРТИЗА ДТП

Організація і технології навантажувально-розвантажувальних робіт

Основи теорій систем і управління, ПЗ

Основи теорій транспортних процесів і систем.

Підручники та навчальні посібники кафедри ЕРМ

Велика увага приділяється викладачами кафедри відповідності методичного забезпечення дисциплін спеціальностей необхідною навчально-методичною літературою – підручниками, навчальними посібниками, методичними розробками тощо. Для студентів на кафедрі викладається понад 100 спеціальних дисциплін в повній мірі забезпечених навчально-методичною літературою.

За період існування кафедри професорсько-викладацьким складом кафедри розроблені, видані та використовуються в навчальному процесі понад 45 підручників та навчальних посібників з грифом МОН України й близько 300 методичних вказівок. Так, лише у 2004-2014 роках видано 26 підручників та навчальних посібників з грифом МОН України й 80 методичних вказівок.


Навчальні посібники та підручники, що вийшли за період 2019-2023 р:

Кіберфізичні системи сервісу автомобілів : навч.-метод. посіб. для практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Кіберфізичні системи сервісу автомобілів" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти напряму підготовки 27 "Транспорт" спеціальностей 274 "Автомобільний транспорт" денної і заочної форм навчання / Аулін В.В., Лисенко С.В., Гриньків А.В., Голуб Д.В., Надточій А.І. Під загальною редакцією д.т.н., проф. Ауліна В.В. – Кропивницький ЦНТУ, 2023. – 142 с.


Красота М.В, Кулєшков Ю.В., Магопець С.О., Шепеленко І.В., Бевз О.В., Осін Р.А., Руденко Т.В. Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів. Навчальний посібник. – Кропивницький: ЦНТУ, 2023.- 208 с.


Черновол М.І., Солових Є.К., Магопець С.О., Бевз О.В., Солових А.Є., Катеринич С.Є. «Паливо-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення». Навчальний посібник. /За редакцією В.Я. Чабанного/ - Кропивницький: ЦНТУ, 2022 р.- 410 с.


Маркович С.І., Бевз О.В. «Експлуатація та ремонт двигунів внутрішнього згорання» : Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів. Кропивницький: ЦНТУ, 2022 р. - 315 с.


Аулін В.В., Лисенко С.В., Гриньків А.В., Голуб Д.В., Головатий А.О. «Логістика постачання транспортних і виробничих підприємств, фірм, компаній»: Навчальний посібник під заг. ред. д.т.н., проф. Ауліна В.В. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2022.- 325 с.


Мезенцева О.М., Ковальчук Н.В. «Історія інженерної діяльності» : навч. посібник. – м. Кропивницький, ЦНТУ, 2022 р.-117 с.


Аулін В.В., Гриньків А.В., Лисенко С.В., Головатий А.О., Голуб Д.В. Теоретичні і методологічні основи логістики транспортних і виробничих систем, монографія під заг. ред. д.т.н., проф. Ауліна В.В. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2021. - 503 с.


Посвятенко Е.К., Немировський Я.Б., Шейкін С.Е., Шепеленко І.В., Чернявський О.В. Інженерія деталей, оброблених протягуванням: монографія, м. Кропивницький: Лисенко В.Ф., 2021. -466 с. (Друковане видання)

Солових Є.К., Магопець С.О., Катеринич С.Є., Солових А.Є., Дубовик В.О. Страхова справа: Навчальний посібник: Книга 4. Страхування на автомобільному транспорті / Видання 2, перероблене та доповнене. – м. Кропивницький: ЦНТУ, 2021. – 312 с. (Друковане видання)

Аулін В.В., Гриньків А.В., Головатий А.О., Лисенко С.В., Голуб Д.В., Кузик О.В., Тихий А.А. Методологічні основи проектування та функціонування інтелектуальних транспортних і виробничих систем, м. Кропивницький, Лисенко В.Ф., 2020. – 428 с.


Е.К. Посвятенко, Я.Б. Немировський, І.В. Шепеленко. Протягування та протяжний інструмент, Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2020. 298 с. (Друковане видання)

О.В. Оришака, Г.П. Горбачова, О.М. Мезенцева, К.М. Марченко, К.О. Буравченко. Охорона праці в галузі та цивільний захист. Навчальний посібник. Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – 226 с. (Друковане видання)

Кулєшков Ю.В., Руденко Т.В., Красота М.В., Магопець С.О., Бевз О.В., Осін Р.А. Принципи інженерної творчості. Навчальний посібник. Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – 105 с.


Солових Є.К., Катеринич С.Є., Солових А.Є., Магопець С.О., Дубовик В.О. Навчально-методичний комплекс «Надійність автомобілів» – Кропивницький. РВЛ ЦНТУ, 2019. – 309 с. (Друковане видання)

© 2023 KNTU