Вступ на базі молодшого спеціаліста

Кафедра експлуатації та ремонту машин запрошує на навчання за скороченою формою
на базі диплому молодшого спеціаліста
за спеціальностями:

- 132 – «Матеріалознавство»;

- 208 – «Агроінженерія» (Технічний сервіс);

- 274 – «Автомобільний транспорт»;

- 275 – «Транспортні технології».

Кафедра проводить підготовку фахівців за освітнім ступенем бакалавр (132 «Матеріалознавство», 208 «Агроінженерія» (Технічний сервіс), 274 «Автомобільний транспорт» та 275 «Транспортні технології» на денній та заочній формах навчання за державним замовленням та на контрактній основі. Випускники коледжів профільних та споріднених спеціальностей продовжують навчання з другого курсу за скороченою формою.

Умови вступу

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань у формі:

на місця державного замовлення:
- ЗНО з української мови;
- ЗНО з математики;
- фахового випробування.

за кошти фізичних або юридичних осіб:
- ЗНО з української мови;
- ЗНО з математики або історії України, або іноземної мови, або біології, або географії, або фізики, або хімії;
- фахового випробування.

У 2021 році приймаються сертифікати ЗНО 2018-2021 років.

Терміни подачі документів:
Початок прийому заяв та документів14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів23 липня 2021 року
Строки проведення фахових вступних випробувань24.07-30.07.2021 року

Терміни зарахування:
за державним замовленням04 серпня 2021 року
за кошти фізичних та юридичних осіб30 вересня 2021 року


У процесі навчання за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» здобувачі освіти здобувають поглиблені теоретичні знання і практичні навички з:
- оволодіння базовими знаннями сучасного рівня в питаннях інженерії структури та властивостей металів, сплавів, композицій та функціональних покриттів;
- використання сучасних комп’ютерних технологій для аналізу структури, моделювання впливів та автоматизації промислових процесів;
- вивчення сучасного наноматеріалознавства, що є базовим для новітніх технологій;
- знання та практичні навички по створенню нових матеріалів на макро-, мікро- та нанорівнях та дослідженню їх фундаментальних властивостей.

Особливості підготовки спеціалістів: здобувачі освіти поєднують фундаментальну підготовку і спеціальні знання в галузі матеріалознавства, новітніх мікро- і нанокристалічних матеріалів, фізики міцності, пластичності і руйнування матеріалів, моделювання та оптимізації технологічних процесів відновлення та зміцнення, комп’ютерного конструювання матеріалів, процесів, що відбуваються в речовинах під дією теплової, деформаційної, плазмової, лазерної, електронно-променевої, іонної обробок, іонізуючих випромінювань, магнітного поля, високого тиску і ін., це допоможе майбутнім випускникам знайти цікаву роботу.

Освітня програма 132 «Матеріалознавство» першого (бакалаврського) рівня


У процесі навчання за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (Технічний сервіс) здобувачі освіти здобувають поглиблені теоретичні знання і практичні навички з:
- основ конструювання машин та обладнання агропромислового комплексу (АПК);
- будови вузлів та двигунів машинно-тракторного парку, машиновикористання, ремонту та сервісного обслуговування машин та обладнання АПК;
- технології виробництва продукції АПК.

Особливості підготовки спеціалістів: здобувачі освіти отримають поглиблені знання щодо проектування, експлуатації та сервісу сільськогосподарської техніки а також набудуть навичок самостійного вирішення науково-технічних і практичних завдань з агроінженерії. Здобувачі набувають знань та навичок у тісній співпраці з провідними аграрними підприємствами та виробниками сучасної аграрної техніки. Проходження практики на підприємствах галузі дозволяє сформувати високі професійні та ділові якості. Безпосередній зв’язок з виробництвом сприяє опануванню сучасних тенденцій в агропромисловому комплексі таких як точне землеробство, використання спеціалізованого програмного забезпечення, ремонт та сервісне обслуговування сільськогосподарської техніки.

Освітня програма 208 «Агроінженерія» (Технічний сервіс) першого (бакалаврського) рівня


У процесі навчання за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» здобувачі освіти здобувають поглиблені теоретичні знання і практичні навички, які забезпечують здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері експлуатації та сервісу автомобільного транспорту із застосуванням сучасних теорій та методів технічних наук, економіки та управління.

Набуті фахові компетентності дозволять реалізувати:
- розв’язання задач щодо підвищення ефективності функціонування об’єктів автомобільного транспорту на основі аналізу і порівняння альтернативних варіантів із урахуванням цілей та обмежень, питань забезпечення якості, а також технічних, економічних, законодавчих та інших аспектів;
- провадження професійної діяльності на основі нормативно-правових та законодавчих актів України, міжнародних нормативних документів, Правил технічної експлуатації автомобільного транспорту України;
- розробку та впровадження технологічних процесів, технологічного устаткування і технологічного оснащення, засобів автоматизації та механізації під час експлуатації, при ремонті та обслуговуванні об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів;
- участь у розробці та реалізації інженерних та/або виробничих проектів у сфері автомобільного транспорту, визначенні тривалості та послідовності робіт, потреб у ресурсах, прогнозуванні наслідків реалізації проектів;
- аналіз техніко-експлуатаційних та техніко-економічних показників автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів;
- здійснення адміністративного діловодства та управління якістю, організації дії системи звітності та обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) роботи об’єктів та систем автомобільного транспорту тощо.

Освітня програма 274 «Автомобільний транспорт» першого (бакалаврського) рівня


У процесі навчання за спеціальністю 275 «Транспортні технології» здобувачі освіти здобувають поглиблені теоретичні знання і практичні навички з:

Освітня програма 275 «Транспортні технології» першого (бакалаврського) рівня

Особливості навчального процесу.
Аудиторний фонд кафедри складається з 5 спеціалізованих лабораторій і 8 лекційних аудиторій. Аудиторії кафедри оснащені сучасним комп’ютерним та проекційним мультимедійним обладнанням. Локальна комп’ютерна мережа кафедри підключена високошвидкісним оптоволоконним каналом до мережі Internet. На всій території кафедри функціонує зона WiFi.
Науково-педагогічний персонал кафедри багато уваги приділяє науково-дослідній роботі здобувачів освіти, які активно беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах. Вони є авторами або співавторами декілька сотень наукових праць та патентів України, декілька десятків підручників, монографій. На кафедрі працює чотири доктори і тринадцять кандидатів наук. Значна частина магістерських робіт після доопрацювання рекомендується державними екзаменаційними комісіями до впровадження у виробництво.

© 2021 KNTU