Науково-дослідна робота

Протягом 48 років науковий напрямок досліджень кафедри спрямований на розробку технологічних і триботехнічних методів підвищення надійності й довговічності деталей та механізмів.

Наукова школа на кафедрі була започаткована у 1970 році функціонує під керівництвом д.т.н., академіка ІАНУ, проф. Черновола М.І. та має назву: "Розробка конструктивних, технологічних та експлуатаційних заходів для підвищення надійності сільськогосподарської та тракторної техніки".

В рамках означеної наукової школи викладачами кафедри проводяться наукові дослідження за такими напрямками:

• відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарської техніки композиційними покриттями (науковий керівник: д.т.н., проф. Черновол М.І.);

• зносостійкості та надійності машин (науковий керівник: д.т.н., проф. Аулін В.В.);

• транспортні системи та технології (науковий керівник: д.т.н., проф. Аулін В.В.);

• розробка лазерних технологій відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарської техніки (науковий керівник: к.т.н., проф. Мажейка О.Й.);

• підвищення довговічності деталей машин формуванням на робочих поверхнях дискретних покриттів (науковий керівник: д.т.н., проф. Солових Є.К.);

• вдосконалення конструкції, технології виготовлення, випробування, експлуатації та ремонту гідроприводу сільськогосподарської техніки (науковий керівник: д.т.н., проф. Кулєшков Ю.В.).

Весь науково-педагогічний персонал та співробітники кафедри беруть участь в одному з зазначених напрямків досліджень, мають певну тему і спрямованість науково-дослідницької роботи, що формує високий рейтинг наукових досліджень кафедри та дозволяє підвищувати кваліфікацію професорсько-викладацького складу, готувати майбутніх співробітників шляхом захисту кандидатських й докторських дисертацій. Підготовка фахівців кафедрою ЕРМ здійснюється у аспірантурі при КНТУ за спеціальностями 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва" та 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту".

Захист підготовлених кандидатських дисертацій відбувається як у спеціалізованій вченій раді КНТУ по захисту кандидатських дисертацій Д 23.073.01 за спеціальністю 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва", так і в радах інших ВНЗУ за іншими спеціальностями.

Висока ефективність та багатогранність роботи наукової школи підтверджується значною кількістю успішно захищених кандидатських дисертацій за різноманітними науковими спеціальностями, серед яких: 05.05.11 "Машини і засоби сільськогосподарського виробництва", 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту", 05.02.04. "Тертя та зношування машинах", 05.05.17. "Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати", 05.03.06 "Зварювання і споріднені технології" та ін.; багатьма виконаними держбюджетними та госпдоговірними науковими тематиками тощо. Так, в період з 2006 по 2014 роки науковцями кафедри ЕРМ захищено 18 кандидатських дисертацій та 2 докторських дисертації; виконано 28 наукових тем тощо.

Основні наукові досягнення викладачів кафедри за останні роки найшли відбиток у діючих та завершених госпдоговірних й держбюджетних наукових темах; отриманих авторських свідоцтвах, деклараційних патентах та позитивних рішеннях на видачу патентів; поданих заявках на можливі винаходи й участі у Всеукраїнських виставках та конкурсах наукових досягнень, обсяги яких з року в рік зростають. Так, в період з 2004 по 2014 роки викладачами кафедри було опубліковано понад 700 наукових статей та тез доповідей; подано 127 заявок на можливий винахід; отримано 112 деклараційних патенти; зроблено 697 доповідей на міжнародних, всеукраїнських, та регіональних наукових конференціях; прийнята участь у 28 наукових виставках й Всеукраїнських конкурсах наукових досягнень.

Не однократно за результатами Всеукраїнського конкурсу "Винахід року", який проводиться Державним департаментом інтелектуальної власності нашої країни, викладачі кафедри визнавалися переможцями в різних номінаціях. Так, в 2005 році високу відзнаку отримала розробка науковців М.І. Черновола, Ю.В. Кулєшкова, О.В. Бевза, Т.В. Руденко, О.О. Матвієнко та М.Г. Москаленко, яку було визнано переможцем Всеукраїнського конкурсу "Винахід – 2005" в номінації "Кращий винахід 2005 серед молоді", а її авторів нагороджено Золотою медаллю та дипломами Всесвітньої організації інтелектуальної власності. У 2007 році вже авторський колектив під керівництвом проф. кафедри Ауліна В.В. було визнано переможцями Всеукраїнського конкурсу "Винахід – 2007" в номінації "Кращий винахід у Кіровоградській області", а молодий науковець кафедри - к.т.н., доц. В.М. Бобрицький, отримав стипендію Кабінету Міністрів для молодих вчених на 2008-2010 рр.

Традиційно значна увага на кафедрі приділяється підтриманню тісних дружніх стосунків з науковцями інших держав, участі у сумісних міжнародних проектах та програмах, підготовці фахівців та наукових кадрів для іноземних держав. Міжнародні зв'язки кафедри підтримуються на рівні співробітництва із зарубіжними навчальними закладами та організаціями, яких налічується більше двадцяти, з питань участі в конференціях; при проведенні навчальних практик та стажуванні кращих студентів на підприємствах Німеччини, Франції, Великобританії; надання консультацій тощо.

Періодично, з інтервалом у 2 роки, на базі кафедри ЕРМ КНТУ проводиться міжнародна науково-практична конференція "Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки", в якій поряд з викладачами, співробітниками, аспірантами та студентами кафедри ЕРМ приймають участь науковці з різних країн близького та далекого зарубіжжя.

Традиційно на кафедрі склалися плідні творчі зв’язки з провідними науковими установами різних країн - Московським технологічним університетом (МИСиС) (кафедри "Фізичного металознавства", "Рентгеноструктурного аналізу", лабораторія "ППД і З"), м. Москва, Росія; Новополоцьким державним технічним університетом (м. Новополоцьк, Білорусь); Саратовським державним університетом (кафедра "Ремонт машин", м. Саратов, Росія; Державним Аграрним університетом (м. Кішинеу, Молдова) та Технічним університетом (м. Варна, Болгарія).

Кафедра ЕРМ активно приймає участь у міжнародному проекті програми Tempus III "Conception du developpement durable dans la formation des specialists pour l’agriculture". В рамках цього проекту викладачі кафедри приймали участь у міжнародному семінарі "Підприємства і сталий розвиток", викладали лекції студентам ліцеїв та вищих шкіл агрономічної освіти в м. Діжон (Франція), проходили відповідне сертифіковане стажування тощо.

Обдаровані студенти та магістранти під керівництвом провідних науковців кафедри залучаються до виконання теоретичних та експериментальних досліджень розділів НДР; щорічно приймають участь у студентських науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт тощо й виборюють призові місця.

Починаючи з 2004 р. кафедру ЕРМ КНТУ було визначено МОН України провідною для проведення ІІ-го туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Відновлення і підвищення зносостійкості машин і конструкцій", в якій приймають участь найбільш обдаровані студенти кафедри ЕРМ КНТУ, НТУ (м. Київ), НТУУ "КПІ" (м. Київ), ХНТУ (м. Хмельницький) ХНТУСГ ім. П. Василенка та інших провідних ВНЗ нашої країни.

Крім цього на базі кафедри щорічно починаючи з 2004 року проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів "Підвищення надійності машин і обладнання", а з 2012 року - ІІ-ий етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі".

В галузі ремонту та відновлення деталей машин кафедра підтримує зв'язки з різноманітними організаціями та підприємствами нашої країни та інших держав по вирішенню актуальних проблем надійності та довговічності машин, їх технічного сервісу досліджуючи напрямки:

1. Розробка новітніх технологій ремонту та відновлення деталей машин.

2. Використання композиційних матеріалів та покриттів для відновлення деталей машин.

3. Розробка нових металоплакуючих середовищ і технологій їх застосування для підвищення довговічності деталей вузлів.

4. Розробка лазерних технологій відновлення та зміцнення деталей різноманітної техніки.

5. Вдосконалення конструкції, технології, експлуатації і ремонту об’ємних гідромашин.

Результати НДДКР проф. Черновола М.І., проф. Ауліна В.В., проф. Кулєшкова Ю.В., проф. Солових Є.К., проф. Мажейка О.Й. та інших науковців кафедри впроваджені на багатьох підприємствах й організаціях України та за її межами, серед яких ПАТ "Червона Зірка" м. Кіровоград, ПАТ "Гідросила" м. Кіровоград, ПАТ "Тернопільський комбайновий завод" м. Тернопіль, ВАТ "Ковальсільмаш" м. Ковель, ПАТ "Автобусний парк–13527", ТОВ "Єлісаветградська транспортна компанія" м. Кіровограда, Інспекції державного технічного нагляду Кіровоградської обласної держадміністрації та інших.

Члени кафедри беруть активну участь у роботі Кіровоградського відділення Інженерної академії України.

За 48 років роботи кафедрою ЕРМ підготовлено понад 6 тис. інженерів-механіків та близько 300 магістрів.

© 2022 KNTU